FORMATION AND USE OF PROFIT BUSINESS SUBJECTS UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL

Authors

  • Olena Staschuk Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Natalia Zhihar Lutsk Institute of Human Development of the University "Ukraine"

DOI:

https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-03-12-17

Keywords:

profit, net profit, financial result, income, expenses, enterprise

Abstract

In the article, the authors considered the shortcomings of the formation and use of the company's profit and its improvement in the economic activity of the company. The authors have systematized approaches to the definition of "enterprise profit", described current approaches to determining the order of formation and use of profit in accordance with the regulatory and legal framework of Ukraine. An analysis of the directions of distribution of the net profit of enterprises was carried out. The volume of profit generation by business entities in wartime conditions is analyzed. The problems of profit formation of enterprises in modern conditions of business activity are identified and the main directions of its increase are proposed.

References

Rikardo D. (1955). Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya [The beginnings of political economy and taxation].M.: Politizdat, [In Russian].

Samuel'son P.A. (1995). Ekonomika [Economics]; per. s angl. Sevastopol': Izdatel'stvo «Akhtiar». 384 p. [In Russian].

Ushchapovsʹkyy YU. V. (2020). Istoriya ekonomiky ta ekonomichnoyi dumky: navch. posib. [History of economics and economic thought: teaching. manual] Zhytomyr : Zhytomyrsʹka politekhnika, 2020. 144 s. [In Ukrainian].

Bandurka O.M. (1998) Finansova diyalʹnistʹ pidpryyemstv [Financial activity of enterprises]. K.: «Lybidʹ». 287 p. [In Ukrainian].

Zavhorodniy V.P. (2002). Bukhhaltersʹkyy oblik v Ukrayini [Accounting in Ukraine]. K.: A.S.K.. 420 p. [In Ukrainian].

Bohatsʹka N.M., Kuzʹmenko M.M. (2018). Prybutok pidpryyemstva yak rushiyna syla funktsionuvannya rynkovoyi ekonomiky [The profit of the enterprise as a driving force of the functioning of the market economy]. Visnyk KHNU. Khmelʹnytsʹkyy. P.102-105. [In Ukrainian].

Haydarzhyysʹka O., M. Bondarenko O. M., Ivchenko M. YU. (2018). Poryadok formuvannya i vykorystannya prybutku pidpryyemstva v bukhhaltersʹkomu obliku [The order of formation and use of the company's profit in accounting]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu - Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Vol. 21. Part. 1. Р.38-41[In Ukrainian].

Economic Code of Ukraine dated January 16, 2003 No. 436-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [In Ukrainian].

Danylyuk M. (2004). Finansovyy menedzhment: navch. posib. [Financial management: teaching. manual] K.: TSNP. 204 p. [In Ukrainian].

Matyushenko I. (2003).Finansovyy menedzhment: navch. posib. [Financial management: teaching. manual] K. : TSNP. 320 p. [In Ukrainian].

Tax Code of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Oliynyk I. (2008). Metodychni pidkhody do vyznachennya bezzbytkovoho obsyahu vyrobnytstva silʹsʹkohospodarsʹkoyi produktsiyi [Methodical approaches to determining the break-even volume of agricultural production]. Ekonomika APK - Economy of agro-industrial complex. № 2. P. 61–64.

Mayboroda O. YE., Sukrusheva H. O. , Kulish YE. V. (2017).Teoretychna sutnistʹ katehoriyi «prybutok pidpryyemstva» [The theoretical essence of the category "enterprise profit"]. Ekonomika i suspilʹstvo - Economy and society. №10. P. 310-313.

Poddyerʹohin A. M., Bilyk M. D., Buryak L. D. (2006). Finansy pidpryyemstv: pidruch [Enterprise finance: textbook]. K.: KNEU. 552 P.

Pokropyvnyy S. F., Sobolʹ S. M., Shvydanenko I. O. (2006). Biznes-plan: tekhnolohiya rozrobky ta obgruntuvannya: navch. Posib [Business plan: development technology and justification: training. manual]. K.: KNEU. 286 P.

Stashchuk O., Sheptytsʹka L., Kryzhanivsʹkyy S. (2020). Osoblyvosti formuvannya prybutku na pidpryyemstvi [Peculiarities of profit formation at the enterprise]. Infrastruktura rynku - Market infrastructure. № 49. S. 291 – 296.

Published

2022-11-22

How to Cite

[1]
Staschuk, O. and Zhihar, N. 2022. FORMATION AND USE OF PROFIT BUSINESS SUBJECTS UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 3, 31 (Nov. 2022), 12–17. DOI:https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-03-12-17.