About the Journal

Поле та коло питань

Збірник наукових праць Економічний журнал Волинського національного університету імені Лесі Українки - це видання, що висвітлює широкий спектр досліджень у галузі економіки та управління. Видання містить статті, що висвітлюють історію економічної думки та економічної теорії, економіки та управління національною економікою та підприємствами, регіональної економіки, грошей, банківської справи та фінансів, бухгалтерського обліку.

Метою збору наукових праць є надання наукової інформації, популяризація наукових знань, публікація результатів прикладних та фундаментальних досліджень у галузі економіки та менеджменту.

 

 

Місія колекції

У сучасному світі відбуваються економічні перетворення, які потребують теоретичного розуміння та потребують підготовки високопрофесійних, творчих експертів, які знають основні основи функціонування національної економіки, а також розуміють тенденції загального цивілізаційного процесу та вміють аналізувати та порівнювати економічні процеси, робити правильні висновки та діяти відповідно до нових умов.

Забезпечення стабільного прискорення соціально-економічного розвитку країни є основним завданням для всіх урядів та держав світу. Саме показник відображає тісний зв’язок між рівнем економічного розвитку та вирішенням соціально-економічних проблем країни. Вчені не бояться процесів, що відбуваються в суспільстві, економіці, політиці і висвітлюють своє бачення цих явищ. До важливих процесів сьогодення відносять швидку інтелектуалізацію суспільства; полеміка щодо ступеня, площини та напрямків розвитку потужних бізнес-структур малих та середніх підприємств; повне забезпечення населення якісними та безпечними товарами; активізація експорту товарів та послуг,

Це призводить до пошуку нових тенденцій наукового аналізу, наукових прогнозів та практичних рекомендацій. Проведені дослідження повинні застосовуватися та сприяти вирішенню нагальних національних, галузевих та регіональних питань.

Збірник наукових праць Економічний журнал Волинського національного університету імені Лесі Українки - це видання, що висвітлює широкий спектр досліджень у галузі економіки та управління. Видання містить статті, що висвітлюють історію економічної думки та економічної теорії, економіки та управління національною економікою та підприємствами, регіональної економіки, грошей, банківської справи та фінансів, бухгалтерського обліку.

The purpose of the collection of scientific works is to provide scientific information, popularization of scientific knowledge, publication of the results of applied and fundamental research in the field of economics and management.

 

Readers of the collection of scientific works – teaching staff of higher educational institutions, scientists, economists and managers, graduate students, applicants, students.

 

Genres. The main genre is a scientific article.

 

In addition, the publication contains analytical reviews, news reports, reviews on scientific and methodical publications, letters to the editor.

 

Materials are published in Ukrainian, English, Polish, Russian.

 

Economic Journal of the Lesya Ukrainka Volyn National University is a reviewed collection of scientific works, a specialized national publication in which the results of dissertation papers may be published for obtaining the degrees of a doctor and a candidate of sciences in directions;   08.00.01 − Economic Theory and History of Economic Thought

08.00.02 − World Economy and International Economic Relations

08.00.03 − Economics and Management of the National Economy

08.00.04 − Economy and management of enterprises (by types of economic activity)

08.00.05 − Development of Productive Forces and Regional Economics

08.00.06 − Economics of Nature Management and Environmental Protection 08.00.07 − Demography, Labor Economics, Social Economy and Politics

08.00.08 − Money, Banking and Finance

 08.00.09 − Accounting, Analysis and Audit (by type of economic activity)  

 

The founder of the collection of scientific papers is the Lesya Ukrainka Volyn European National University.

The collection of scientific papers is published four times a year.

Certificate of state registration of the series КВ № 21451-11251Р dated 25 June 2015.

Beginning with 2015 the collection of scientific papers is registered in the international center – ISSN – 2524-2717 (online), 2411-4014 (print)

2021 р. - 2786-4618 (online), 2786-460Х (print)

The journal is indexed in a scientific-metric base

 

Index Copernicus (ICV 2015: 48.98)

 Index Copernicus (ICV 2016: 27.85)

Index Copernicus (ICV 2017 65.67)

Index Copernicus (ICV 2018: 75.84)

 

History of the journal

 The journal received the Certificate of state registration of a series of KV № 21451 − 11251Р from 25.06.2015.

З 2015 року колекція наукових праць зареєстрована в міжнародному центрі - ISSN - 2524-2717 (онлайн), 2411-4014 (друк)

2021 р. - 2786-4618 (online), 2786-460Х (print)

Електронні примірники збірника наукових праць доступні у Національній бібліотеці України імені Вернадського.

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких результати опублікування дисертаційних робіт можуть бути опубліковані
на конкурсних вчених ступенях доктора та кандидата наук, категорія Б    (наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 975)

Журнал індексується в науково-метричній базі Index Copernicus (ICV 2015: 48,98)   Index Copernicus (ICV 2016: 27,85)