SUSTAINABLE INCLUSIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF VOLYN REGION IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION COAL INDUSTRY

Authors

  • Anatoliy Shvorak Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Myroslаvа Kulynych Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Dmytro Filiuk Lesya Ukrainka Volyn National University

DOI:

https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-20-31

Keywords:

coal industry, mines, territorial communities, transformation of coal regions, tax capacity, rural areas

Abstract

Annotation: Peculiarities of formation and implementation of economic policy in the field of coal industry of territorial communities of Volyn region are considered, in particular in the part of strategic plans - programs of social and economic development, which are focused on intensification of business activity.

The main factor in the development of economic potential of territorial communities of Volyn region is natural resource potential and its economic effect in terms of increasing production and increasing profits of various organizational and legal forms of ownership of the social effect in terms of creating new jobs, providing employment, leads to poverty population.

The analysis of the coal - industrial complex in the Volyn region and the dependence between the indicators of socio - economic development of territorial communities is carried out. Budgetary mechanisms for ensuring the State Target Program for Fair Transformation of Coal Regions are considered. Consider the prospects of including certain communities in the list of territories defined in paragraph 68 of subsection 10 of section XX "Transitional Provisions" of the Tax Code of Ukraine on the exemption of newly formed entities from the processing industry from paying certain taxes.

The analysis shows that effective development requires the implementation of strategic management as a prerequisite for improving the efficiency of the coal industry and ensuring the economic growth of various structures in market conditions. Achievements, problems and tasks for further effective development of the coal industry in Volyn region are revealed. It is proposed to use one of the strategic directions of achieving the goals of sustainable development to implement a long-term comprehensive development strategy that will contain organizational, economic and financial principles of ensuring the welfare of local communities, improving budgetary mechanisms; stimulating the inhabitants of the territorial community to ensure their own well-being and intensification of local economic development by activating the economic potential.

References

Nakaz Ministerstva enerhetyky vid 12.05.2021 № 90 «Pro zatverdzhennia Perelikiv derzhavnykh pidpryiemstv, ustanov ta orhanizatsii, shcho nalezhat do sfery upravlinnia Ministerstva enerhetyky, hospodarskykh tovarystv, shchodo yakykh Ministerstvo enerhetyky zdiisniuie funktsii z upravlinnia korporatyvnymy pravamy derzhavy, ta hospodarskykh struktur, kontrol za diialnistiu yakykh zdiisniuie Ministerstvo enerhetyky». [Instruction of the Ministry of Energy from 12.05.2021 No. 90 «On approval of the Lists of state enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry of Energy, economic societies, in respect of which the Ministry of Energy performs functions on the management of corporate rights of the state, and economic structures, the control over the activities of which is carried out by the Ministry of Energ»]. Retrieved from: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244916218. [in Ukrainian].

Zvit Rakhunkovoi palaty vid 12.11.2019 № 32-2 pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia koshtiv derzhavnoho biudzhetu, peredbachenykh Ministerstvu enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy na derzhavnu pidtrymku vuhledobuvnykh pidpryiemstv na chastkove pokryttia vytrat iz sobivartosti hotovoi tovarnoi vuhilnoi produktsii. [Report of the Accounts Chamber from 12.11.2019 No. 32-2 on the results of the audit of the efficiency of the use of state budget funds provided by the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine for state support of coal mining enterprises for partial coverage of costs from the cost of finished commercial coal products]. Retrieved from: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/32-2_2019/Zvit_32-2_2019.pdf. [in Ukrainian].

Portal danykh vydobuvnoi haluzi Ukrainy [Ukrainian Mining Data Portal] Retrieved from: https://eiti.gov.ua/resursi-rozvidka-ta-vidobuvannya/kamyane-vugillya. [in Ukrainian].

Tsili staloho rozvytku - Global Compact Network Ukraine. [Sustainable development goals - Global Compact Network Ukraine]. Retrieved from: https ://globalcompact.org.ua/pro-nas/tsili-stijkogo-rozvytku. [in Ukrainian].

Proiekt KMU «Pro skhvalennia Druhoho natsionalno vyznachenoho vnesku Ukrainy do Paryzkoi uhody». [CMU Project «On Approval of the Second Nationally Determined Contribution of Ukraine to the Paris Agreement »]. Retrieved from: https://mepr.gov.ua/. [in Ukrainian].

Dorozhnia karta klimatychnykh tsilei Ukrainy do 2030 roku. [Road map of Ukraine's climate goals by 2030]. Retrieved from: https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/dk-clim-ciley-full2.pdf. [in Ukrainian].

Proiekt Analitychnoho ohliadu Druhoho natsionalno vyznachenoho vnesku Ukrainy do Paryzkoi uhody, kviten 2021. [Report of the Analytical Review of the Second Nationally Determined Contribution of Ukraine to the Paris Agreement, April 2021]. Retrieved from: https://mepr.gov.ua. [in Ukrainian].

Ramkovi prohramy z doslidzhen ta innovatsii (horyzont 2020 ta horyzont Yevropa) ta initsiatyvy Yevropeiskoi komisii (Ievropeiskyi zelenyi kurs). [Research and Innovation Frameworks (Horizon 2020 and Horizon Europe) and European Commission Initiatives (European Green Deal).] Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/nauka/yevrointegraciya/ramkovi-programi-z-doslidzhen-ta-innovacij-gorizont-2020-tagorizont-yevropa-ta-iniciativi-yevropejskoyi-komisiyi-yevropejskij-zelenij-kurs. [in Ukrainian].

Proiekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii transformatsii vuhilnykh rehioniv Ukrainy na period do 2030 roku». [Draft order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Concept of transformation of coal regions of Ukraine for the period up to 2030»]. Retrieved from: https://www.minregion.gov.ua. [in Ukrainian].

Vidkrytyi lyst Platformy staloho rozvytku vuhilnykh mist Donetskoi oblasti shchodo protsesu transformatsii shakhtarskykh rehioniv. [Open letter of the Platform for Sustainable Development of Coal Cities of Donetsk Region on the process of transformation of mining regions]. Retrieved from: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/760258.html. [in Ukrainian].

Dosvid transformatsii shakhtarskykh rehioniv: Rekomendatsii dlia Ukrainy. [Development of the transformation of mining regions: Recommendations for Ukraine]. Retrieved from: https://ecoaction.org.ua/aftercoal-ua.html. [in Ukrainian].

Haritonova T. E., Grigorieva H. A. (2021). Enerhetychnyi skladnyk ukrainskoho Green Deal: analiz pravovykh peredumov. [Energy component of the Ukrainian Green Deal: analysis of legal prerequisites]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal - Legal scientific electronic journal. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2021/37.pdf. [in Ukrainian].

Nova enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2035 roku: «bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist». [Ukraina's new energy strategy until 2035: «Safety, energy efficiency, competitiveness»] - Retrieved from: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112. [in Ukrainian].

Strukturna transformatsiia ekonomiky mist Zakhidnoho rehionu Ukrainy: peredumovy, chynnyky ta osoblyvosti: naukova dopovid / NAN Ukrainy. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy»; nauk. redaktor M.I. Melnyk. [Structural transformation of the economy of cities of the Western region of Ukraine: prerequisites, factors and features: scientific report/NAS of Ukraine. State Institution «Institute of Regional Studies named after M.I. Dolishny NAS of Ukraine»; Science Editor M.I. Melnik]. - Lviv, 2020. - 163 p. (Series "Problems of regional development"). [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu rozvytku Volynskoi oblasti na period do 2027 roku: Rishennia sesii Volynskoi oblasnoi rady vid 12 bereznia 2020 r. № 29/16 2020. [Development Strategy of Volyn region for the period up to 2027: Decision of the session of Volyn Regional Council of March 12, 2020 № 29/16 2020]. Retrieved from: http://volynrada.gov.ua/session/29/16-0/ [in Ukrainian].

Biuletni shchodo stanu vykonannia mistsevykh biudzhetiv Departament finansiv Volynskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. [Bulletin on the state of implementation of local budgets Department of Finance of Volyn Regional State Administration]. Retrieved from: http://www.finance.voladm.gov.ua/category/c-42-51. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 kvitnia 2015 roku № 214 «Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad»/ [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 8, 2015 No. 214 «On Approval of the Methodology for the Formation of Capable Territorial Communities»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Published

2022-06-30

How to Cite

[1]
Shvorak, A., Kulynych, M. and Filiuk, D. 2022. SUSTAINABLE INCLUSIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF VOLYN REGION IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION COAL INDUSTRY. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 2, 30 (Jun. 2022), 20–31. DOI:https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-20-31.