DEVELOPMENT OF AUDIT PRACTICES IN PUBLIC PROCUREMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DECENTRALIZATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-01-34-41

Keywords:

audit, auditing, public procurement, public audit, united territorial communities, decentralization.

Abstract

The study examines the main factors in the development of audit practice of public procurement in
terms of sustainable development and decentralization. Approaches to the reform of socio-economic and politicaladministrative spheres of public procurement taking into account the administrative-territorial reform are formulated.
In the area of decentralization, the goals of sustainable development are met, which together constitute the general state
policy and are characterized by a separate mission with principles, values, motivation, beliefs and development goals.
In the implementation of the strategy of sustainable development is important cumulative effect, which is provided by a
synergetic approach, which involves combinations in the modeling of elements, creating new progressive forms of
organization with the potential of the whole system. The mission of sustainable development is one of the tasks of
territorial units and the public sector, based on the ideology of modern multimedia society and environmental motives,
which is a map of long-term plans and goals in anticipation of economic progress, identifying key milestones as
benchmarks. The economic, ecological and social directions of transformation of audit practice in accordance with the
directions of public procurement in the public sector are highlighted. The conceptual model of the organization of audit
activity is generalized - complex support of the public procurement process in order to eliminate the corruption
component and imperfection of the Prozorro platform, taking into account the promising innovative opportunities of IT
audit. It is proved that auditing is a special form of active interaction of the auditee with the object, with the formation
of a conscious image of the expected result, which is achieved through partnership with the purposeful implementation
of common tasks that make up the development program.

References

1. Valerii Okulich-Kozarin V., Melnyk K. P. Publichni zakupivli yak obiekt audytu ta upravlinnia obiednanymy
silskymy terytorialnymy hromadamy v umovakh detsentralizatsii. Oblik i finansy. 2021. № 3 (93). S. 142-148.

2. Bondar M.I. (2003). Audyt v APK: navch. posibnyk. [Audit in the agro-industrial complex: textbook.
manual].188 p. [In Ukrainian].

3. Bondar V. P., Bondar Yu. V. (2015). Yakist v audyti ta deiaki aspekty v upravlinni yakistiu. [Quality in audit
and some aspects in quality management]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu.
Vyp. 1(31). pp. 36-64. [In Ukrainian].

4. Zhuk, V. M. (2019). Integrated Reporting: A Retrospective and Perspective in Ukraine. Oblìk ì fìnansi, 1(83),
20-27. doi: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27

5. Zhuk V.M. (2009) Naukove oznachennia instytutsionalnoi teorii bukhhalterskoho obliku (na zasadakh idei
staloho rozvytku). [Scientific definition of institutional theory of accounting (based on the idea of sustainable
development)]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Tom 17. s.139-
146. [In Ukrainian].

6. Valerii Zhuk, Oleg Kantsurov, Iryna Sadovska, Kateryna Melnyk, Anna Safarova, Olga Starenka, Kateryna
Nahirska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych. Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in
sustainable development of rural areas in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11.
Iss. 2. Spicial Issue XXI. 2021. P. 128-135. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf.

7. Zhuk V. M., Melnyk K. P. (2020). Instytut audytu: sutnist ta yoho skladovi. [Institute of audit: essence and its
components] Ekonomika APK. 11. p. 60-73. [In Ukrainian].

8. Zdyrko N.H. (2021). Audyt vidpovidnosti publichnykh zakupivel: teoretychni ta praktychni aspekty. [Audit
vidpovidnosti publichnykh zakupivel: teoretychni ta praktychni aspekty]. Oblik i finansy, № 1 (91). s. 90-100. [In
Ukrainian].

9. Kamenska T. O. (2015). Ryzyky v audyti ta yikh otsinka. [Audit risks and their assessment]. Statystyka
Ukrainy. 2. pp. 43-45. [In Ukrainian].

10. Melnyk K.P. (2021). Audytorske zabezpechennia staloho rozvytku silskykh terytorii: teoriia, metodolohiia,
praktyka: avtoref. dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk: spets. 08.00.09 –
Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi diialnosti). [Audit support for sustainable development
of rural areas: theory, methodology, practice: author's ref. dissertations for the degree of Doctor of Economics: special.
08.00.09 - Accounting, analysis and audit (by type of economic activity)]. 38 p. URL:
http://www.iae.org.ua/images/iae/vchena_rada_02/2021/2021.04.21_melnyk_aref.pdf.

11. Melnyk K. P. (2020). Otsinka efektyvnosti instytutu audytu. [Evaluation of the effectiveness of the audit
institute]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Vyp. 6(80). S. 108-115. [In Ukrainian].

12. Petryk E. A. (2013). Formyrovanye y razvytye sovremennoho audyta v Ukrayne: ynstytutsyonalnыi podkhod.
[Formation and development of modern audit in Ukraine: an institutional approach]. Mezhdunarodnыi bukhhalterskyi
uchet. 9. pp. 45–52. [In Rusinian].

13. Semenyshena, Nataliia; Khorunzhak, Nadia; Sadovska, Iryna. (2020). Evaluation of the adaptability of
scientific theories for the development of accounting institute. Intelektine Ekonomika; Vilnius. Vol 14. No 1. Pp 113-
129.

14. Redchenko K.I. Audytorski posluhy na rynku ICO: mozhlyvosti i perspektyvy. [Audit services in the ICO
market: opportunities and prospects]. Statystyka Ukrainy. 2018. 1. pp. 54-61. [In Ukrainian].

15. Redko O. Yu. (2018). Osnovni iliuzii shchodo rynku audytu v Ukraini. [The main illusions about the audit
market in Ukraine]. Statystyka Ukrainy. 1. pp. 93-97. [In Ukrainian].

16. Chyzhevska L.V. (2017). Suchasnyi stan ta mekhanizmy zabezpechennia konkurentospromozhnosti subiektiv
audytorskoi diialnosti. [Current state and mechanisms for ensuring the competitiveness of auditing entities]. Visnyk
Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy
stanovlennia i problemy rozvytku. 862. pp. 261- 268. [In Ukrainian].

17. Sherstiuk O. L. (2016). Aspekty zastosuvannia profesiinykh sudzhen audytora. [Aspects of application of
professional judging of auditors]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. 2-3(35).
pp. 459-471. [In Ukrainian].

18. Bondar Yu. V. Rozvytok pidkhodiv do traktuvannia sutnosti ta roli dokumentuvannia v audyti. Oblik i
finansy. 2017. № 3(77). S. 140-147.

19. Voronko R. M., Redchenko K. I. Rozvytok teorii audytu: dylema «pryntsypy abo pravyla». Naukovyi visnyk
IFNTUNH. Seriia Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti. 2015. № 2(12). S. 74-81.

20. Zhuk V. M. Orhanizatsiia audytorskoho obsluhovuvannia APK. Informatsiini resursy ta yikh vykorystannia v
ahropromyslovomu vyrobnytstvi. Zbirnyk naukovykh prats. 2000. № 2. S. 153-162.

21. Zhukova T. A., Yermolenko K. O., Plikus I. Y. Suchasni problemy audytorskykh posluh v Ukraini. Visnyk
SumDU. Seriia Ekonomika. 2020. № 1. S. 86-92.

22. Razborska O. O., Pudkaliuk Kh. O. Yakist audytorskykh posluh v Ukraini. Ekonomichnyi analiz. 2018. T. 28.
№ 4. S. 67-75.

Published

2022-04-18

How to Cite

[1]
Melnyk, K. 2022. DEVELOPMENT OF AUDIT PRACTICES IN PUBLIC PROCUREMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DECENTRALIZATION. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 1, 29 (Apr. 2022), 34–41. DOI:https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-01-34-41.

Issue

Section

ACCOUNTING, AUDITING, STATISTICS, MATHEMATICAL METHODS AND INFORMATION TECHNOLOG