A Theoretical Framework for the Accounting and Analytical Maintenance of the Company Business Processes in the Company

  • Alla Fatenok-Tkachuk Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: accounting and analytical maintenance, business processes, maintenance process, manufacturing process, sales process.

Abstract

The business processes in the company are defined. An advisability of accounting and analytical maintenance in the context of each individual business processes implementation is given. The goals and objectives of accounting procedures in the context of the maintenance, production and sales of products, goods and delivering the service are outlined. The tasks of analytical work to determine the efficiency of each process are provided.

References

Bazhyn Y. Y. & Sysoev V. V. (2005) Proektno-lohystycheskoe upravlenye resursnыm obespechenyem : monohrafyia [Project-logistics management of resource support: monograph] N. Novhorod: Yzd. Hladkova O. V. [in Russian]

Bohdanovych O. H., (2012) Analiz efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva na zasadakh uzghodzhennia interesiv hrup ekonomichnoho vplyvu [Analysis of the efficiency of the enterprise on the basis of coordination of interests of groups of economic influence]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 1, 45–58 [in Ukrainian].

Haluzyna S. M. (2006) Aspekty povyshenyia roly uchetno-analytycheskoi ynformatsyy v systeme upravlenyia orhanyzatsyei : monohrafyia [Aspects of increasing the role of accounting and analytical information in the management system of the organization]. SPb. : Znanye [in Russian].

Hohol T. A. (2014) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstv maloho biznesu : monohrafiia [Accounting and analytical support for the management of small businesses]. Chernihiv : Vydavets Lozovyi V. M. [in Ukrainian].

Komandrovska V. Ye. & Morozenko O. Yu. Biznes-protsesy pidpryiemstva: sutnist ta metody udoskonalennia [Business processes of the enterprise: the essence and methods of improvement]. nbuv.gov.ua Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ppei/2011_30/Moroz.pdf. [in Ukrainian]

Orlov I. V. Rozrakhunky pidpryiemstva za operatsiiamy z prydbannia: ekonomichno-pravovyi zmist [Settlements of the enterprise with the purchase transactions: economic and legal content]. / econindustry.org. Retrieved from: http://econindustry.org/arhiv/html/2010/st_52_25.pdf1.3. [in Ukrainian].

Parkhomenko O. V. (2006). Informatsiino-analitychne zabezpechennia protsesu pryiniattia rishen v systemi naukovo-tekhnichnoiinformatsii [Information and analytical support of the decision-making process in the system of scientific and technical information]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Chuk O. V. (2014). Oblikovo-analitychne zabezpechennia efektyvnosti upravlinnia zapasamy [Accounting and analytical support for inventory management efficiency]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 1 (28), 290–300 [in Ukrainian].

Fedorovych T. V. (2012). Bazovye polozhenyia kontseptsyy transformatsyy ynformatsyonno-analytycheskoho obespechenyia v systeme stratehycheskoho upravlencheskoho ucheta [Basic provisions of the concept of transformation of information and analytical support in the system of strategic management accounting]. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta – Эkonomyka. – Bulletin of Tomsk State University. Economy, 3, 86–94 [in Russian].
Published
2017-09-26