ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF GOVERNMENT INSTITUTIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-04-38-47

Keywords:

accounting, government agency, state enterprise, public sector, public entity.

Abstract

Introduction. The country's entry to international organizations and close cooperation with various foreign partners is a key factor in modernizing and standardizing accounting in the public sector. Public sector institutions are one of the key actors influencing the efficiency and effectiveness of the economy as a whole. Public sector institutions are managed by heads of institutions on the basis of analysis, generalization and systematization of accounting data. That is why there is a link between the public institutions management and accounting.

The purpose of the article. The purpose of the article is to study the economic nature of the public sector as one of the economic sectors; to identify the main actors of the public sector through the separation of key identifiers; and to establish a link between the public institutions management and accounting.

Results. The article examines and analyzes the economic nature and main characteristics of public sector institutions under different approaches to the formation of the public sector structure; identifies the main subjects of the public sector, which are generalized in two directions according to their functional purpose; summarizes the main characteristics for the identification of the public sector entity, taking into account the Classifier of economic sectors, the system of national accounts, as well as other legal documents; justifies the necessity of division of all public sector subjects into “state enterprises” and “state institutions”; gives the interpretation of the economic nature of “state institution” and “state enterprise”; establishes the relationship and place of accounting in the management of public institutions as public sector entities.

Conclusions. The research established that accounting in public sector institutions is branched and dependent on the architecture of the public sector itself. This once again confirms that the economic activity of public sector institutions is reflected in various spheres of economic activity. Issues of accounting in public sector institutions are relevant today given all the transformation processes taking place in the economy.

 

References

1. Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny vid 01.01.2021 №456-VI. [Budget Code of Ukraine from 01.01.2021 №2456-VI] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (data zvernennja: 14.04.2021) [in Ukraine].

2. Drozd I.K. (2009) Bukhghaltersjkyj oblik ta vnutrishnij derzhavnyj audyt za mizhnarodnymy standartamy [Accounting and internal state audit according to international standards] : u 3 ch. / za zagh. red. M.V. Kuzheljnogho. K. : UASBA, 2009. Ch. II : Mizhnarodni standarty vnutrishnjogho audytu derzhavnogho sektoru / K.Drozd, O.O. Chechulina. K., 2009. p.312 . [in Ukraine].

3. Lovinsjka L.Gh. (2009) Bukhghaltersjkyj oblik ta vnutrishnij audyt v derzhavnomu sektori [Accounting and internal state audit according to international standards]: u 3 ch. / za zagh. red. M.V. Kuzheljnogho. – K. :UASBA, 2009. Ch.1 : Finansovyj oblik u derzhavnomu sektori:mizhnarodnyj pidkhid / L.Gh. Lovinsjka, S.V. Svirko, T.I. Jefymenko, O.O. Kancurov. K., 2009. p. 479. [in Ukraine].

4. Lukjjanchykova N.P. (2001) Эkonomycheskaja teoryja ghosudarstva: uchebnoe posobye/ Yrkutskaja ghosudarstvennaja эkonomycheskaja akademyja. Yrkutsk: YGhЭA, 2001. p.78. [in Russian].

5. Majster A. V. (2014) Teoretychni pidkhody do vyznachennja sutnosti derzhavnogho sektoru ekonomiky ta jogho optymaljnogho rozmiru [Theoretical approaches to determining the essence of the public sector of the economy and its optimal size]. Efektyvna ekonomika. 2014. # 7. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_29. [in Ukraine].

6. Makoghon I. (2015) Derzhavnyj sektor jak ob'jekt makroekonomichnogho reghuljuvannja [The public sector as an object of macroeconomic regulation]. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho torghoveljno-ekonomichnogho universytetu. 2015. # 3(1). p. 21–34. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_3(1)__3. [in Ukraine].

7. Mochernyj S. V. (2002) Sektor derzhavnyj [Public sector] Ekonomichna encyklopedija: u trjokh tomakh. T.3/ K.:Vydavnychyj centr «Akademija», 2002. p. 864. [in Ukraine].

8. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrajiny Pro Nacionaljne polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku v derzhavnomu sektori 101 «Podannja finansovoji zvitnosti» vid 24.12.2010 № 1629 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine On the National Regulation (Standard) of Accounting in the Public Sector 101 "Submission of Financial Statements" from 24.12.2010 № 1629] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11#Text (data zvernennja 05.06.2021) [in Ukraine].

9. Nakaz Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny Pro zatverdzhennja Klasyfikaciji instytucijnykh sektoriv ekonomiky Ukrajiny vid 03.12.2014 r. №378. [Order of the State Statistics Service of Ukraine On approval of the Classification of Institutional Sectors of the Economy of Ukraine from 03.12.2014] [Elektronnyj resurs]:— Rezhym dostupa: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14#Text. [in Ukraine].

10. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrajiny Pro zatverdzhennja Planu rakhunkiv bukhghaltersjkogho obliku aktyviv, kapitalu, zobov'jazanj i ghospodarsjkykh operacij pidpryjemstv i orghanizacij vid 09.12. 2011 r. № 1591. [Order of the Ministry of Finance of Ukraine On approval of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations from 09.12.2011 № 1591] Data onovlennja 10.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text [in Ukraine].

11. Postanova Pravlinnja Nacionaljnogho banku Ukrajiny Pro zatverdzhennja Planu rakhunkiv bukhghaltersjkogho obliku bankiv Ukrajiny vid 11.09. 2017 №89. [ Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine On approval of the Chart of Accounts of banks of Ukraine from 11.09. 2017 № 89] Data onovlennja 05.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#n26. [in Ukraine].

12. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrajiny Pro zatverdzhennja Planu rakhunkiv bukhghaltersjkogho obliku v derzhavnomu sektori vid 31.12. 2013 r. № 1203 [Order of the Ministry of Finance of Ukraine On approval of the Chart of Accounts in the public sector from 31.12. 2013 № 1203]. Data onovlennja 21.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua (data zvernennja 12.11.2020). [in Ukraine].

13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny Pro zatverdzhennja Strateghiji modernizaciji systemy bukhghaltersjkogho obliku v derzhavnomu sektori na 2007-2015 roky vid 16.01.2007 №34 [ Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Strategy for modernization of the accounting system in the public sector for 2007-2015 from 16.01.2007 № 34][Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF#Text[in Ukraine].

14. Rukovodstvo po statystyke ghosudarstavennыkh fynansov 2001 ghoda [2001 Guide to Public Finance Statistics] / Stat. upravlenye. Rezhym dostupu : https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/rus/index.htm[in Russian].

15. Svirko S. V. (2012) Sub'jekty ta ob'jekty bukhghaltersjkogho obliku v derzhavnomu sektori Ukrajiny v konteksti chynnogho vitchyznjanogho zakonodavstva [Subjects and objects of accounting in the public sector of Ukraine in the context of current domestic legislation ]. Nezalezhnyj audytor : nauk.-prakt. vyd., 2012. t.# 2.-p.36-42 [in Ukraine].

16. Systema nacyonaljnыkh schetov 2008 ghoda (SNS-2008). [System of National Accounts 2008 (2008 SNA)] Rezhym dostupu : https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008 Russian.pdf. [in Russian].

17. Khodov L.Gh. Osnovы ghosudarstvennoj эkonomycheskoj polytyky [Fundamentals of State Economic Policy]: Uchebnyk.M.: BEK, 1997.p. 332. [in Russian].

Published

2022-01-01

How to Cite

[1]
Tsiatkovska О. 2022. ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF GOVERNMENT INSTITUTIONS. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 4, 28 (Jan. 2022), 38–47. DOI:https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-04-38-47.

Issue

Section

ACCOUNTING, AUDITING, STATISTICS, MATHEMATICAL METHODS AND INFORMATION TECHNOLOG