THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-02-137-144

Keywords:

digitalization, agricultural enterprises, rural areas, digital divide, territorial community, development.

Abstract

Introduction. In the fourth technological revolution, the “fuel” for the economy is digitalization, not raw materials, so at each level, there are transformational processes associated with the introduction of new digital technologies, which are designed to change the mechanisms and quality of management, improve speed and efficiency access to information and knowledge base, change the algorithms of production processes, appropriate sales channels, etc.

The purpose of the article. The purpose of the article is to analyze the transmission mechanism of the impact of digitalization of agricultural enterprises on the development of rural areas by describing the possible positive effects of digitalization in terms of the territorial community, rural population, and the state as a whole.

Results. The transmission mechanism of the influence of digitalization of agricultural enterprises on the development of rural areas is substantiated. The possible effects of the digitalization of agricultural enterprises in the plane of economic, social, organizational, and technical-technological blocks are determined. The positive effects of the digitalization of agricultural enterprises in the context of groups of major external stakeholders are detailed: the territorial community, society, and the state. It is proved that the digitalization of agricultural enterprises will help to bridge the digital divide between rural areas in urban areas and increase the involvement of rural areas in the process of general digitalization.

Conclusions. The digitalization of agricultural enterprises will have a synergistic impact on the development of rural areas. Facilitating and co-financing agricultural broadband in rural areas opens up new opportunities for its inhabitants on the road to a bright digital future and will help bridge the digital divide between cities and villages.

References

1. Panteleeva, N. M. Kolodii, S. Yu. & Rebryk, M. A. (2019). Tsyfrova ekonomika yak klyuchova tendentsiya rozvytku postindustrial’noho suspil’stva [Digital economy as a key trend in the development of post-industrial society], Kyiv: DVNZ «Universytet bankivs’koyi spravy» [In Ukrainian].

2. Lobas, M. G., Rossokha, V. V. & Sokolov, D. O. (2016). Upravlinnya innovatsiyno-tekhnolohichnym rozvytkom ahrosfery [Management of innovation and technological development of the agrosphere]. Kyiv: NNTS IAE [In Ukrainian].

3. Lupenko, Yu. O., Malik, M. Y. & Shpykulyak, O. G. (2014). Innovatsiyne zabezpechennya rozvytku sil’s’koho hospodarstva Ukrayiny: problemy ta perspektyvy [Innovative support of agricultural development of Ukraine: problems and prospects]. Kyiv: NNTS IAE [In Ukrainian].

4. Sirenko, N. M. & Mel’nyk, O. I. (2013). Innovatsiyne pidpryyemnytstvo yak skladova stratehiyi rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Innovative entrepreneurship as a component of the strategy of development of the agricultural sector of the economy]. Mykolayivs’kyy natsional’nyy ahrarnyy universytet – Mykolayiv National Agrarian University. Retrieved from: https://www.sworld.com.ua/simpoz2/105.pdf [In Ukrainian].

5. Voloshchuk, Yu. O. (2018). Napryamy tsyfrovizatsiyi ahrarnykh pidpryyemstv [Areas of Digitization of Agrarian Enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/68.pdf [In Ukrainian].

6. Hudz, O. Ye., Fedyunin, S. A. & Shcherbina, V. V. (2019). Dydzhytalizatsiya, yak konkurentna perevaha pidpryyemstv [Digitalization as a competitive advantage of enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business, 3(29), pp. 12-19 [In Ukrainian].

7. Konyeva, T. A. (2016). Osoblyvosti vprovadzhennya innovatsiy sil’s’kohospodars’kymy pidpryyemstvamy Ukrayiny [Features of the introduction of innovations by agricultural enterprises of Ukraine]. Naukovi pratsi Chornomors’koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Seriya «Ekonomika» – Scientific works of the Black Sea State University named after Petro Mohyla. Economics series, Vol. 273, pp. 101-106 [In Ukrainian].

8. Kropyvko, M. (2020) Estimation of digitalization investment projects in agricultural enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 4 (35), pp. 212-219 [In English].

9. Rudenko, M. V. (2020). Tsyfrovizatsiya sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv ta yiyi ekonomichna efektyvnist’ [Digitalization of agricultural enterprises and its economic efficiency]. Cherkasy: Chabanenko Yu. A. [In Ukrainian].

10. Pronyknennya Internetu v Ukrayini [Internet penetration in Ukraine] (2019) Retrieved from: https://inau.ua/sites/default/files/file/1910/dani_ustanovchyh_doslidzhen_2019_roku.pdf [In Ukrainian].

11. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Naselennya Ukrayiny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine] (2021) Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [In Ukrainian].

12. U «Diyi» mozhna otrymaty ponad 50 posluh [In «Actions» you can get more than 50 services] (2021) Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/30/7288317 [In Ukrainian].

13. Pro zatverdzhennya planu zakhodiv z realizatsiyi Kontseptsiyi rozvytku sil’s’kykh terytoriy: Zakon Ukrayiny vid 19.07.2017. № 489 [On approval of the action plan for the implementation of the Concept of rural development: Law of Ukraine of 19.07.2017 № 489] (2017) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-2017-%D1%80 [In Ukrainian].

14. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku elektronnoho uryaduvannya v Ukrayini: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20.09.2017. № 649 [On approval of the Concept of e-government development in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 20.09.2017 № 649] (2017) Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124 [In Ukrainian].

15. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku elektronnoyi demokratiyi v Ukrayini ta planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 08.11.2017. № 797 [On approval of the Concept for the development of e-democracy in Ukraine and the action plan for its implementation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 08.11.2017 № 797] (2017) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80 [In Ukrainian].

16. Pro vnesennya zmin do deyakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrayiny shchodo funktsionuvannya ofitsiynykh veb-saytiv orhaniv vykonavchoyi vlady. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 19.06.2019. № 493 [On amendments to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the functioning of official websites of executive bodies. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 19, 2019 № 493] (2019) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2019-%D0%BF [In Ukrainian].

Published

2021-06-30

How to Cite

[1]
Rudenko, M. 2021. THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 2, 26 (Jun. 2021), 137–144. DOI:https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-02-137-144.

Issue

Section

Entrepreneurship trade and exchange activities