ECOLOGICAL MARKETING AS A TOOL OF STRATEGY OF HOTEL BUSINESS AND TOURISM DEVELOPMENT

Keywords: ecological marketing, hotel economy, ecological branding, ecobranding, «green» marketing, Hilton, Marriot.

Abstract

The essence of the concept of ecological marketing is considered. Different approaches and views on the essence of the concept of "environmental marketing" are clarified. The role of ecological marketing for the development of hotel enterprises around the world is proved. The understanding of ecological marketing in relation to the tools of its application is outlined and their differences are established. The definition of ecological marketing of the hotel enterprise is given. An overview of the application of environmental marketing in the largest hotel chains in the world. Problems of ecological marketing and business development are analyzed.

References

1. Green Marketing in Hospitality Industry Mohammadreza Ashrafi. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. URL: https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.% [In English].

2. AMA URL: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing- [In English].

3. T. Gallicano. A CRITICAL ANALYSIS OF GREENWASHING CLAIMS – Public Relations Journal – Vol. 5, No. 3, 2011.

4. Okseniuk B. Ekolohichnyi marketynh: neobkhidnist vynyknennia, poniattia, kharakterystyka [Environmental marketing: the need, the concept, characteristics] URL:http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21169/2/SEIED_2017_Oksentyuk_B-Environmental_marketing_55-57.pdf [In Ukrainian].

5. Zinovchuk N.V., Rashchenko A.V. Ekolohichnyi marketynh : navchalnyi posibnyk. [Environmental marketing: a textbook] – Zhytomyr. Vydavnytstvo ZhDU im. I.Franka. – 2015. – 190 s.

6. Belopolskyi M. H., Tolpezhnikova T. H. Systema ekolohichnoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv. [The system of ecological marketing of industrial enterprises] URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456 [In Ukrainian].

7. S.M. Makhnusha, N.Ie. Kosolap. Marketynh innovatsii ta ekolohichnyi brendynh: analiz zviazku. [Innovation Marketing and Environmental Branding: A Relationship Analysis] Marketynh i menedzhment innovatsii, 2011, № 1. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_1_3 [In Ukrainian].

8. Danilova O.M., Pohynaiko I.V. Eko-marketynhovi tendentsii v rozvytku hotelnoho hospodarstva [Eco-marketing trends in the development of the hotel industry] / Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu URL: file:///E:/MyDocuments/Downloads/Nvchnu_2012_633-38.pdf [In Ukrainian].

9. ISO STANDARDS URL: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html [In English].

10. Khilton URL: https://www.hilton.com/ [In English].

11. Trend na turbotu pro ekolohii: khto vykorystovuie tse v marketynhu. [The trend to care about the environment: who uses it in marketing] URL: https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/trend-na-botu-.html [In Ukrainian].

12. N. Rudyk, A. Rudyk, N. Moklytsia. Rozvytok hotelnoho hospodarstva v Ukrain / Economics&Development. – №1(2), – 2019. – S. 22-31.
Published
2020-09-29