BUSINESS PROCESS FLEXIBILITY OF THE UKRAINIAN FOREST SECTOR: MANAGEMENT, ASSESSMENT AND STRATEGIC DIRECTIONS OF CHANGES

Keywords: flexibility, management of flexibility of production activities, management of flexibility, forest sector, industrial strategy.

Abstract

The article deals with the improvement of the system managing the forest sector business processes based on
some flexibility. Some flexibility significance of business processes carrying out by entities in the current economic
environment has been confirmed. The flexibility of the business processes in the forest sector has been proved as a core
driver of its effective functioning. Moreover, it ensures the production mobility with changes of customer needs. The
own interpretation of the concept of "flexibility" has been given, as well as the flexibility assessment technique of
business processes has been improved and tried out in business processes of the forest sector. The control system has
been studied as it is based on the implementation of industrial strategies taking into account the flexibility of any
production activities.

References

1.Kuzmin, O. Ye., Lipych, L. G., Melnyk, O. H. et al. (2014). Antysypatyvne upravlinnya mashynobudivnymy
pidpryemstvamy na zasadah slabkyh sygnaliv [Anticipative management of machine-building enterprises on the
principles of weak signals]. Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].

2. Ihnatyeva, I. A., Khlistunova, N. V. (2013). Metodychni pidhody do ocinyyvannya rivnya stratehichnoi
hnuchkosti pidpryemstv sfery posluh [Methodological approaches to assessing the level of strategic flexibility of
service-type business]. Actualni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 4, 128-135 [in Ukrainian].

3. Laburtseva, O. I. (2014). Stratehichna hnuchkist’ pidpryemstva v konteksti orhanizacijnoho rozvytku
[Strategic flexibility of the enterprise in the context of organizational development]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid –
Investments: Practice and Experience, 4, 29-31 [in Ukrainian].

4. Petrovych, Y. M. (2009). Hnuchkist’ vyrobnychoho potencialu mashynobudivnoho pidpryemstva ta
efektyvnist’ jogo vykorystannya v umovah rynkovyh transformacij [Flexibility of the industrial potential of machine
building enterprises and its efficiency under the conditions of market transition]. Visnyk Natsionalnoho universytetu
"Lvivska politekhnika" – Bulletin of National Lviv Polytechnic University, 640, 3-7 [in Ukrainian].

5. Komarynets, S. O. (2011). Organizacijna hnuchkist’ mashynobudivnoho pidpryemstva [Organizational
flexibility of the machine-building enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: National Lviv Polytechnic
University [in Ukrainian].

6. Volynets, I. G. (2016). Upravlinnya vyrobnychoju diialnistju pidpryemstv lisovogo hospodarstva na zasadah
hnuchkosti [Managing manufacturing activities of forestry enterprises on the principles of flexibility]. Candidate’s
thesis. Lviv: Lviv University of Business and Law [in Ukrainian].

7. Pylypenko, V. P. (2016). Zvit pro rezul’taty audytu efektyvnosti vykorystannya byudgetnyh koshtiv na
vedennya lisovogo i myslyvs’kogo hospodarstva, ohoronu I zahyst lisiv v lisovomy fondi ta rozporyadgennya
ob’ektamy dergavnoji vlasnosti, yaki nalegst’ do sfery upravlinnya Dergavnogo ahentstva lisovyh resursiv Ukrainy
[Report on the audit results of the effective spending of budget funds for the management of forestry and hunting,
forest control and protection, and management of state property objects under the jurisdiction of the State Forest
Resources Agency of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].
Published
2020-09-29