Using the Leadership Quality Concept in the Employees of Municipal Enterprises Selection

  • Larysa Yankovska Lviv University of Business and Law
  • Volodymer Ryblov Volyn Regional Council
Keywords: selection of employees, human resources management, communal enterprises, leadership qualities

Abstract

In the article author researched the problems of communal enterprises employees selection.
Author proved the expediency of concept of leadership qualities application in the organization of selection. Author researched the individual stages of selection, the methods used at these stages and ways of integrating leadership qualities concept. To simplify the integration of the concept of leadership qualities, approaches to their classification are given.

References

Omel'chenko Yu. Yu. (2012) Otsinyuvannya efektyvnosti instrumentiv ta vlasne profesiynoho doboru personalu [Evaluation of the effectiveness of the instruments and the actual professional selection of personnel]. Sotsial'notrudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. -Social-labor relations: theory and practice, 2, 418–424 [in Ukrainian].

Zelenkov A. V., Kononenko A. V., Nalapko M. M., (2008) Orhanizatsiya naboru ta vidboru personalu [Organization of recruitment and selection of personnel], Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi. – Economics and management of enterprises of the machine-building industry, 3, 125–135 [in Ukrainian].

Armstronh M. (2008) Praktyka upravlenyya chelovecheskymy resursamy : per. s anhl. [Practice of Human Resources Management: Per. from english]SPb. Pyter [in Russian].

Horbunova V. V. (2011) Sproba zmistovoho analizu ponyattya «dobir personalu» [An attempt of content analysis of the concept of «selection of personnel»] Naukovi studiyi iz sotsial'noyi ta politychnoyi psykholohiyi. – Scientific Studies on Social and Political Psychology, 28, 172–177 [in Ukrainian].

Konotoptseva Yu. V. (2014) Metody doboru personalu derzhavnoyi sluzhby v Ukrayini [Methods of selection of civil service personnel in Ukraine]. Derzhavne budivnytstvo. – State construction, 2. – Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_22 [in Ukrainian].

Bondareva L. V. (2015) Suchasni tekhnolohiyi doboru kadriv: perspektyvnyy dosvid dlya publichnoyi sluzhby v Ukrayini [Modern technologies of selection of personnel: perspective experience for public service in Ukraine]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya. – Theory and practice of state administration and local self-government, 1. – Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_1_3 [in Ukrainian].

Bashuk T. O. (2012) Pidbir personalu ta ukhvalennya rishen' u kreatyvnomu upravlinni orhanizatsiyeyu [Selection of personnel and decision making in the creative management of the organization]. Marketynh i menedzhment innovatsiy. - Marketing and management of innovations, 1,148–155 [in Ukrainian].

Didur K. M. (2012) Kerivnyk i lider yak holovni sub'yekty upravlinnya pidpryyemstvom [Leader and leader as the main subjects of enterprise management] Ahrosvit. – Agrosvit, 20, 63–68 [in Ukrainian].

Suray I. (2012) Dobir i vidbir kadriv yak mekhanizmy formuvannya y rozvytku elity v derzhavnomu upravlinni [Selection and selection of personnel as mechanisms for the formation and development of elite in public administration]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. – Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 51–58 [in Ukrainian].

Babayev V. Yu. (2011) Napryamky vdoskonalennya mekhanizmu konkursnoho vidboru na posady derzhavnoyi [Directions of improvement of the mechanism of competitive selection for civil service positions]. Derzhavne budivnytstvo. – State construction, 1. – Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_20 [in Ukrainian].

Haley D. The 7 Crucial Skills of Leadership How to Master What You Need to Succeed [Elektronnyy resurs]. – Retrieved from http://www.academyleadership.com/brochures/AcademyLeadership_7CrucialSkills.pdf

Tracy B. The Top 7 Leadership Qualities & Attributes Of Great Leaders [Elektronnyy resurs]. – Retrieved from https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/the-seven-leadership-qualities-of-great-leaders-strategicplanning/

Example Leadership Skills List: 10 Great Leader Qualities [Elektronnyy resurs] / ESHA. – Retrieved from
https://eshacommunity.wikispaces.com/file/view/!0+Skills+of+Leadership.pdf

Personal Leadership Effectiveness: Leadership Skills [Elektronnyy resurs] / Fáilte Ireland. – Retrieved from https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/1_S
tartGrow_Your_Business/Leadership-Skills.pdf

Leadership Skills – An Overview / CIMA [Elektronnyy resurs]. – Retrieved from http://www.cimaglobal.com/
Documents/ImportedDocuments/leadershipskillsoverview_techrpt_0501.pdf_techrpt_0501.pdf
Published
2017-10-10