LEGAL ADJUSTMENT AND MANAGEMENT OF PROCESS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE

Keywords: municipal solid waste, waste management, legal regulation, implementation.

Abstract

The legal framework, normative legal acts of the order and regulations regulating the management of solid domestic waste in Ukraine, and the activities of executive bodies and local self-government bodies in this area are analyzed. The order of dealing with solid household waste and the problems that are facing today. The magnitude of the impact and future trends. It is concluded that there is no clear organizational structure of waste management in central and local government in Ukraine, there is no proper control over observance of the legislative and norms of emissions and management of solid domestic waste. The process of implementation of the Ukrainian legislation in the field of waste management to the EU legislation and the problems of their introduction and future prospects, which partially solve the problems of waste management in Ukraine, are revealed.

References

1. Alyoshin, O. O. (2006). Pro normatyvno-pravove ta orhanizatsiyno-tekhnolohichne zabezpechennya diyalʹnosti v sferi povodzhennya z vtorynnymy resursamy ta pobichnymy produktamy v promyslovosti [On normative-legal, organizational and technological support of activities in the field of management of secondary resources and by-products in industry] [in Ukrainian].

2. Borovik G. A. (2001). Munitsipal'nyye programmy po razdel'nomu sboru TBO [Municipal programs for separate collection of MSW]. Sumy: University's book [in Russian].

3. Gavrilenko O. P. (2003). Heoekolohichne obgruntuvannya proektiv pryrodokorystuvannya [Geoecological substantiation of nature management projects Nika-Center]. Nika-Center [in Ukrainian].

4. Ignatenko O. P. (2008). Ekonomiko-ekolohichni aspekty retsyklu vtorresursiv z tverdykh pobutovykh vidkhodiv [Economic-ecological aspects of recycling of recycled materials from solid household wastes] [in Ukrainian].

5. Mirzekhanova Z. G., L., Antonova, I. and Debelaya, D. (2004). Heoekolohichni aspekty zakhoronennya tverdykh pobutovykh vidkhodiv mista Khabarovsʹka [Geoecological aspects of burial of solid municipal waste in the city of Khabarovsk] Heohrafiya i pryrodni resursy. – Geography and natural resources, – 1, 51-58 [in Ukrainian].

6. Mischenko, V. S. (2006). Problemy normatyvno-pravovoho zabezpechennya povodzhennya z vidkhodamy v Ukrayini [Problems of normative-legal provision of waste management in Ukraine]. Zbirk informatsiyno-analitychnykh materialiv dlya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya, ministerstv ta vidomstv, shcho rehulyuyutʹ sferu povodzhennya z vidkhodamy, ta pidpryyemnytsʹkykh struktur. Vidkhody vyrobnytstva ta spozhyvannya – Collection of information and analytical materials for local governments, ministries and departments regulating the field of waste management, and business structures. Production and consumption wastes, 1, 139-142 [in Ukrainian].

7. Oglyad rezul`taty`vnosti pry`rodooxoronnoyi diyal`nosti. Ukrayina. Drugy`j oglyad. Yevropejs`ka ekonomichna komisiya. Komitet z ekologichnoyi polity`ky`. Organizaciya ob'yednany`x nacij. [Review of the effectiveness of environmental activities. Ukraine. The second review. European Economic Commission. Committee on Environmental Policy. United Nations].- New York; Geneva, 2007 , [in Ukrainian].

8. Topchiyev O. (1996) Geoekologiya: Geografichni osnovy` pry`rodokory`stuvannya [Geoecology: Geographical bases of nature use.]. - Odessa: Astroprint, , [in Ukrainian].

9. Franke, Forbz, Makdugal. (2003) Upravleny`e pererabotkoj otxodov v Evrope.- [Management of waste management in Europe]. - http: // www.kmy.gov.ua. [in Russian].

10. Cherp O. M., Vinichenko V. N. Problema tverdy`x pobutovy`x vidxodiv: kompleksny`j pidxid. [The problem of solid household waste: a complex approach.]. URL: http: // www.ecologia.nier.org , [in Ukrainian].

11. Shy`shhenko P. G. (1999) Pry`ncy`pы y` metodы landshaftnogo analy`za v regy`onal`nom proekty`rovany`y`. [Principles and methods of landscape analysis in regional design] . - Kyiv: Phytosociences , [in Ukrainian].

12. Taylor. (1999) Talking trash: The economic and environmental issues of landfills. Environmental Health Perspectives. [The economic and environmental issues of landfills. Environmental Health Perspectives] [in Russian].

13. Pavlov K. V., Fedy`na K. M. (2017) Problemy` ekologichnoyi bezpeky` yak skladovoyi chasty`ny` energety`chnoyi bezpeky` Ukrayiny`. Aktual`ni problemy` pry`kladnoyi ekonomiky`[Problems of ecological safety as an integral part of Ukraine's energy security. Actual problems of the applied economy] - [kol. monogr.] / za zag. red. d-ra ekon. nauk, prof O. M. Strishenecz`. Lucz`k : Vezha-Druk. - [col. monogr.] / per community edit Dr. Econ. Sciences, Prof. O. M. Strrysenets. Lutsk: Tower-Print. , [in Ukrainian].

14. Pavlov, K.V. (2016). Zastosuvannya metodiv normuvannya pokaznykiv ta nechitkoyi lohiky pry otsintsi rivnya ekoloho-bezpechnoho pryrodokorystuvannya [Application of the methods of valuation of indicators and fuzzy logic in assessing the level of ecologically safe nature management]. Strukturni zminy v ekonomitsi pryrodokorystuvannya: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty. – Structural Changes in the Economics of Nature Management: Theoretical Foundations and Applied Aspects. Per comp. Red Dr. Econ. Sciences, Prof. O.M. Pavlova - Lutsk: Vezha-Druk, 46-63, [in Ukrainian].

15. Strishenets, O.M. (2017). Ekolohichna bezpeka upravlinnya bioenerhetychnykh pidpryyemstv Ukrayiny v konteksti zaluchennya nimetsʹkoho dosvidu [Ecological safety of the management of bioenergy enterprises of Ukraine in the context of attracting German experience]. Teoriya ta praktyka menedzhmentu bezpeky: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (18 travnya 2017 r.). - Theory and practice of safety management: materials International. sci. pract. conf. (May 18, 2017). Lutsk, 109-112. [in Ukrainian].

16. Strishenets, O.M., Pavlov, K.V., (2016). Osoblyvosti konkurentnykh vidnosyn na rehionalʹnykh rynkakh nerukhomosti [Features competitive et fundum mercatus rationes in ipsa regional]. Naukovyy visnyk uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya «Ekonomika». Zbirnyk naukovykh prats. - Scientific Bulletin of Uzhgorod University. The series "Economics". Collection of scientific works. Uzhgorod, 1(47), V.2. / 35-38. [in Ukrainian].
Published
2019-03-14
Section
REGIONAL ECONOMY AND ECONOMY OF NATURAL RESOURCES