The use of Crypto-currency in Formation of Modern Land Cadastre

  • Anatoliy Sokhnych Lviv National Agrarian University
Keywords: land resources, management, land cadastre, crypto-currency, market price-setting, property right

Abstract

The article determines the choice of currencies which will be used in calculation of land assets. It grounds the necessity of evaluating land resources in Bitcoin crypto-currency which will guarantee their sufficient increase under conditions of national production stagnation. It stresses the necessity of formation of fundamentally new system of management of national economy and, in particular, land resources on the basic of Blockchain technology which will guarantee the
reduction of buying-and-setting iteration and transparency of market price-setting. The use of the renewed system of management will allow to reduce risks of bankruptcy and illegal manipulations in the process of transfer of property rights for land resources.

References

Babuch A. (1996). Svitovi zemel'ni resursy, prodovol'chi i kormovi resursy [Global land, food and feed resources]. K. Agrarna nauka [in Ukrainian].

Baranovskyj V. (2007) Terytorial'na model' doslidzhennya staloho ekolohichnoho rozvytku Ukrayiny [The territorial model of the environmental sustainability Ukraine]. . Economy Ukraine. Vol. 8. 76.82 [in Ukrainian].

Bystryakov I. K. (2006) Ékonomycheskoe prostranstvo rehyona: novaya yssledovatel'skaya paradyhma [The economic space of the region: a new research paradigm] Produktyvni syly Ukrayiny . Productive Forces of Ukraine. Vol 1 (001), 32.41 [in Russian].

Butko M. (2004) Investytsiyni aspekty pidvyshchennya konkurentno-spromozhnosti ekonomiky [Investment aspects of improving the competitiveness]. Ekonomika Ukrayiny - Of the Ukraine Economy. Vol. 4, 40-45 [in Russian].

Sokhnych Y. A. (2010) Vdoskonalennya upravlinnya zemelʹnymy resursamy v period ekonomichnykh transformatsiy [Improving land management during economic transformation]. Liha-Pres [in Ukrainian]

Kvytka A. V. (2015) Kryptovalyuta : sushchnostʹ y tendentsyy razvytyya v sovremennykh uslovyyakh [Crypto-currency: the essence and development tendencies in the current conditions] Ekonomichna teoriya ta pravo - Economical theory that law, Vol 1. 111–119.

Ofytsyalʹnyy sayt Bitcoin [Elektronniy resurs]. – Rezhym dostupa : URL : http : // bitcoin.org.

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyy dokumentoobih : Zakon Ukrayiny vid 22.05.2003. - № 851-ІV // VVR. – 2003. - № 36. – S. 275.

Senyshch P. M., Kravetsʹ V. M., Mishchenko V. I., Makhayeva O. O., Krylova V. V., Hryshchuk N. V. (2008) Svitovyy dosvid i perspektyvy rozvytku elektronnykh hroshey v Ukrayini : Naukovo-analitychnyy material [World experience and prospects of electronic money in Ukraine: Scientific analytical material]. K. : NBU. Tsentr naukovykh doslidzhenʹ V10 145 [in Ukrainian].
Published
2017-03-28