Assessment of Iindustrial production in Ukraine: Regional Differences

  • Svitlana Ishchuk Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine
Keywords: production activity, sales volume, growth rate, share of industrial products, integrated index, region

Abstract

The analysis of
dynamics of industrial production growth rate and the share of industrial products in the sales (works, services) in Ukraine and its regions during 2011-2015 was carried out. As a result of normalization of these indicators and of their further integration by the arithmetic mean method, the indices have been calculated, and based on their values the clustering of the regions of Ukraine in terms of production activity was built. There was established that the vast majority of the regions (17 in 2014–2015 against 12 in 2012) is characterized by the average level of industrial activity. Traditionally industrial regions – Zaporizhzhia and Kharkiv, as well as such western as Ivano-Frankivsk and Rivne – were leaders on the dynamics of industrial development in 2015, which indicates a gradual alignment of the industry indicators in the regions of Ukraine. Positive and negative trends of industrial production development in the regions were determined.

References

Heyets, V. M., & Ostashko, T. O. (Eds.) (2016). Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta ES: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Agreement about Association between Ukraine and the EU: Economic Challenges and opportunities] (Scientific report). Kyiv : Institute
for Economics and Forecasting NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Shynkaruk, L. V. (Ed.), Bevz, I. A., Baranovska, I. V., & et. al. (2015). Strukturni transformatsiyi v ekonomitsi Ukrayiny: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyy rozvytok [The structural transformations in the economy of Ukraine: dynamics, contradictions and impact on economic development] (Scientific report). Kyiv : Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Amosha, O. I., Vyshnevskyy, V. P. (Ed.), Zbarazska, L. O., & et. al. (2014). Promyslovist’ i promyslova polityka Ukrayiny 2013: aktual’ni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and industrial policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities] (Analytical report). Donetsk : Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Vishnevskiy, V. P., Amosha, А. I., Zbarazskaya, L. A., & et. al. (2013). Promyshlennaya politika i upravleniye razvitiyem promyshlennosti v usloviyakh sistemnykh disbalansov: kontseptual'nyye osnovy [Industrial policy and development management industry in terms of systemic imbalances: conceptual bases]. Donetsk : Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine [in Russian].

State Statistics Service of Ukraine (2016). Obsyah realizovanoyi produktsiyi (robit, posluh) pidpryyemstv za vydamy ekonomichnoyi diyal’nosti [Volume of goods (works, services) of enterprises by economic activity] (Statistical information). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine (2016). Obsyah realizovanoyi promyslovoyi produktsiyi za vydamy diyal’nosti [Volume of industrial products by activity] (Statistical information). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Metodyka rozrakhunku intehralnykh rehionalnykh indeksiv ekonomichnoho rozvytku, zatverdzhena Nakazom Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy vid 15.04.2003 r. № 114 [Methods of calculation of integral index of regional economic development, approved by the Law of the State Statistics Committee of Ukraine of 15.04.2003 № 216]. uazakon.com. http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm [in Ukrainian].
Published
2017-03-28