Methodological Aspects of Assessment of Ecological and Economic Safety of Forestry

  • Artur Cherchyk Lesya Ukrainka Eastern European National University
Keywords: ecological and economic safety, assessment of environmental and economic safety, forestry

Abstract

The paper summarizes the scientific app roaches to the assessment of the environmental and economic safety of the enterprise. Further developed the methodological aspects of the assessment of environmental and economic safety of forestry, namely, to clarify the principles (development of purpose, scientific, systematic, consistency, stochasticity), criteria (for safety assessment in the short and long term) and approaches (resource, indicator, effective, system). In contrast to the existing maximum they take into account the specificity of forestry, the need to evaluate the short and long term, defining the role of environmental and resource components. Characterized the basic methods that can be used for this evaluation. The conditions of formation of information and analytical support for assessment of environmental and economic safety.

References

Domashenko, M., Shkola V., Klimenko, O. (2014). Otsinka rivnia ekoloho-ekonomichnoi bezpeky zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Valuation of ecological and economic safety of International Business]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 1, 40.

Prypoten, V. (2013). Formuvannia informatsiinoi bazy za rezultatamy otsiniuvannia ekoloho-ekonomichnoi bezpeky promyslovoho pidpryiemstva [Forming the information base for the evaluation of environmental and economic safety of industrial enterprises]. Biznesinform,10, 152–156.

Yachmenova, V. M. Veretokhin, A. V. (2013). Analiz isnuiuchykh metodiv otsiniuvannia ekolohoekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Nalysis of existing methods for evaluating environmental and economic safety]. Эkonomyka y upravlenye, 5, 96–100.

Blank, Y. A. (2009). Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia [Financial enterprise safety management]. K., Эlha.

Cherchyk, L. (2006). Formuvannya rinkovih vidnosin u rekreatsiynomu prirodokoristuvanni [Formation of market relations in the recreational nature]. Lutsk, LDTU.

Ekonomika silskoho hospodarstva : navch. posibnyk (2009). Economics of Agriculture. K., Karavela.
Published
2017-03-28