Yatskevych, Inna, and Tamara Kemarska. 2021. “DIGITALIZATION STRATEGY IN HR MANAGEMENT SYSTEM”. Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 1 (25):129-34. https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-01-129-134.